Touareg Man

Touareg Man

1999, Oil on Canvas
56 x 52 inches / 142.2 x 132.1 cm